Privacy statement

Stichting Handicamp Overijssel verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor je van belang kunnen zijn.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de website) van Stichting Handicamp Overijssel (hierna de Stichting genoemd). Deze privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie. De Stichting gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke
De Stichting is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.
De Stichting vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook transparant zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de wet stelt. Je kunt jouw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons inzien, wijzigen of laten verwijderen.

Voor welke doeleinden verwerkt de Stichting jouw persoonsgegevens?
De Stichting verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
a. Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
b. Het voeren van de deelnemers-, vrijwilligers (inclusief bestuur)- en donateursadministratie
c. Het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden
d. Het bevragen van deelnemers, vrijwilligers en donateurs en het doen van onderzoek
e. Het aangaan van een samenwerking met derde partijen
f. Onze bedrijfsvoering
g. Het voldoen aan een wettelijke verplichting
h. Archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

De Stichting verwerkt persoonsgegevens via de website en de mailboxen van de Stichting. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van de Stichting. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt de Stichting jouw persoonsgegevens niet zonder jouw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Stichting?
De Stichting verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:
a. NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
b. Bankrekeningnummer (IBAN)
c. Telefoonnummer
d. Geboortedatum
e. Geslacht
f.  E-mailadres
g. Interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van een gesprek met jou opgeslagen).

De Stichting kan ook bijzondere persoonsgegevens verzamelen. Dat betreft gegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor deelname of uitvoering van activiteiten noodzakelijk zijn. Of rijbewijs-gegevens van onze chauffeurs.
De Stichting verzamelt (bijzondere) persoonsgegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
De Stichting biedt nieuwsbrieven aan, waarmee onze deelnemers, vrijwilligers, donateurs en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. De abonneebestanden van de nieuwsbrieven worden niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt de Stichting voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
De Stichting gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt ze passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De Stichting deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.
In opdracht van de Stichting kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Het gaat hier feitelijk om het beheer en onderhoud van de website. De Stichting heeft afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken zijn contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De Stichting kan jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.
De Stichting verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
De Stichting bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kun je jouw gegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen?
Je kunt een inzage-, of correctieverzoek richten aan de Stichting. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover de Stichting nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om jouw identiteit te controleren. Het is van belang dat je, als je een kopie van jouw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine Readable Zone (MRZ) zwart of anderszins onleesbaar voor de Stichting maakt.

Stuur je verzoek naar:
Stichting Handicamp Overijssel
T.a.v. Bestuur
Bedrijvenweg 25
7442 CX Nijverdal
Of via e-mail aan bestuur@handicampoutdoor.nl 

Ook ben je gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de Stichting passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. De Stichting neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Privacybeleid van derden
Op de website van de Stichting kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de Stichting behorende, websites. De Stichting kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken.Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 november 2018
Stichting Handicamp Overijssel behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.